Kogukonnas elamine

Kogukonnas elamise teenuse sisuks on inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega eesmärgiga suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes tegevustes osalemise kaudu.

Kogukonnas elamise teenuse puhul peab teenuseosutaja olema öisel ajal kättesaadav, mis tähendab, et kui teenus on korraldatud selliselt, et töötajad teenust saavate inimestega ühises majapidamises ei ela, on keegi neist alati öisel ajal kättesaadav (näiteks telefoni teel).

Mida teenuse raames tehakse?

Kellel on õigus kogukonnas elamise teenust saada?

Kogukonnas elamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Inimene, kellel on õigus saada kogukonnas elamise teenust, peab suutma toime tulla enese eest hoolitsemise ja majapidamistöödes osalemisega. Soovitus kasutada kogukonnas elamise teenust peab olema kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Inimesele ei osutata samal ajal igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

Kuhu pöörduda?

Teenust saama suunamist ja teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA).

Teenuse taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kui inimene soovib taotleda kogukonnas elamise teenust, peab ta esitama SKA-le taotluse. Abi saamiseks võib pöörduda SKA juhtumikorraldaja  poole. Taotluse võib esitada inimene ise või tema seaduslik esindaja. Taotluses on inimesel õigus valida endale sobiv teenuseosutaja, kelle juures teenust saada soovitakse.

Teenuse saamiseks peab inimesel olema rehabilitatsiooniplaansoovitusega kasutada kogukonnas elamise teenust oma parima toimetuleku tagamiseks.

Teenust saama suunamine

Teenust saama suunamist korraldab SKA. Kui inimesel on õigus teenust saada, väljastab SKA talle kas suunamisotsuse või teate järjekorda võtmise kohta 15 tööpäeva jooksul taotluse ja kõikide nõutavate dokumentide saamisest arvates. Inimese võib teenust saama suunata kuni 5 aastaks.

Suunamisotsus

SKA, inimene ise või tema seaduslik esindaja ja teenuseosutaja lepivad kokku kuupäeva, millal inimene hakkab teenust saama. Nimetatud kuupäev märgitakse suunamisotsusele ning inimene peab pöörduma teenuseosutaja poole kokku lepitud päeval, kuid mitte hiljem kui kolme päeva jooksul alates kokkulepitust.

Kui inimene ei ole kolme päeva jooksul kokkulepitud kuupäevast arvates teenuseosutaja poole teenuse saamiseks pöördunud, ei ole tal enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada. Kui suunamisotsuses kokku lepitud kuupäev on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib SKA inimese taotlusel ja kokkuleppel erihoolekandeteenuse osutajaga leppida kokku uue kuupäeva, millest algab erihoolekandeteenuse osutamine.

Järjekorda võtmise teatis

Kui riigieelarves ei ole teenust saama suunamiseks rahalisi vahendeid või inimesele sobiva teenuseosutaja juures pole vaba kohta, teavitab SKA inimest kirjalikult järjekorda võtmisest. Sobiva koha vabanemisel võtab SKA juhtumikorraldaja inimesega ise ühendust.

Keelduv otsus

Kui inimesel ei ole õigust teenust saada, teeb SKA 15 tööpäeva jooksul keelduva otsuse. Otsus saadetakse inimesele kirjalikult. Inimene võib esitada SKA otsuse peale vaide.

Teenuseosutaja vahetamine

Kui inimene soovib pärast suunamisotsuse väljastamist teenuseosutajat vahetada, tuleb tal esitada sellekohane taotlus juhtumikorraldajale. Soovitud teenuseosutaja juures vaba koha olemasolul väljastab SKA uue suunamisotsuse.

Teenuse eest tasumine

Kogukonnas elamise teenust rahastatakse riigieelarvest. Küll aga peab kogukonnas elamise teenust saav inimene tasuma igakuiselt omaosaluse toitlustuse ja majutuse eest kuni 269 eurot. Peale omaosaluse tasumist peab inimesele jääma vähemalt 15% tema sissetulekust. Kui inimesel ei ole piisavalt rahalisi vahendeid omaosaluse tasumiseks, hüvitatakse puudujääv osa riigieelarvest. Selleks tuleb inimesel esitada juhtumikorraldajale taotlus omaosaluse puudujääva osa hüvitamiseks riigieelarvest.

SKA tasub teenuseosutajale arvete alusel teenuse osutamise eest. Kogukonnas elamise teenuse maksimaalse riigipoolse maksumuse on kindlaks määranud Vabariigi Valitsus.

Teenuse lõppemine

Teenuse lõpetamine omal soovil

Kui inimene ei soovi enam erihoolekandeteenust saada, peab ta sellest teavitama teenuseosutajat, kes omakorda teavitab SKA-d.

Teenuse osutamise lõppemine

Teenuse osutamise aluseks on SKA kehtiv suunamiskiri. Kui suunamiskirjas olev teenuse osutamise tähtaeg on lõppenud ja inimene pole taotlenud selle jätkamist, siis ta enam teenust ei saa. Siin on oluline osa teenuseosutajal, lähedastel või eestkostjal, kes inimesel tema parimaid huve silmas pidades aitavad asju ajada.

 Teenuse osutamise jätkamine

Kui inimene on esitanud SKA-le taotluse erihoolekandeteenust saama suunamiseks, jätkub teenuse osutamine uues suunamiskirjas märgitud tähtajani. Teenuse osutamise jätkamine eeldab, et inimene on endiselt õigustatud kogukonnas elamise teenust saama ja ta on esitanud nõutavad dokumendid.

Vaidlustamine

Kui inimesel on seoses teenuse kvaliteediga kaebusi, tuleb tal pöörduda avaldusega SKA poole. SKA järelevalveametnik võib kaebuse lahendada telefoni teel või asutusse kohapeale minnes. Kaebuse esitajale vastatakse kirjalikult.

Kui inimene leiab, et SKA haldusaktiga on tema õigusi rikutud või tema vabadusi piiratud, võib ta esitada vaide. Vaie tuleb esitada SKA juures tegutsevale vaidluskomisjonile. Vaie tuleb esitada kolme kuu jooksul arvates päevast, millal inimene vaidlustatavast toimingust või haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama. Vaie lahendatakse kolme kuu jooksul arvates vaide esitamisest vaidluskomisjonile. Vaidluskomisjoni otsusega mittenõustumise korral võib inimene pöörduda halduskohtusse kolme kuu jooksul arvates vaidluskomisjoni otsuse teatavaks tegemise päevast.

Kust saab täiendavat infot?

SKA-s töötavate juhtumikorraldajate ülesanne on informeerida inimest teenuse saamise võimalustest (sh protsess, vajaminevad dokumendid) ning toetada inimest teenust saama suunamise protsessis. Juhtumikorraldajate töö eesmärk on toetada inimest kogu erihoolekandeteenuse kasutamisega seotud asjaajamises.

Pöörduda võib ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab, mida peab tegema, et sobivat teenust saada. Sotsiaaltöötaja osutab vajadusel inimesele sotsiaalnõustamise teenust ja/või koostab juhtumiplaani.

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostööpartnerid