Toetatud elamise teenus

Erivajadustega Inimeste Toetusühing( EIT ) Tugiliisu osutab toetatud elamise teenust Tallinnas ja Harjumaakonnas elavatele täiskasvanud vaimupuudega inimestele.

Toetatudelamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsioonitoetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudukoos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgigatagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Toetatud elamise teenust on õigus saada täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

- tal on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;

- tal on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud keskmine või raske puude raskusaste;

-18-aastasel kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatudvanaduspensioniikka jõudnud isikul on töövõime kaotus 10-90 protsenti;

- tal puudub elamispind iseseisvalt elamiseks ja ta ei ole suuteline seda endale muretsema;

-soovitus kasutada toetatud elamise teenust on kirjas isikurehabilitatsiooniplaanis või rehabilitatsiooniteenuse osutajakirjalikus põhjendatud ettepanekus toetatud elamise teenust saamasuunamise kohta rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks;

- ta suudab ise enda eest hoolitseda ja

- ta suudab juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega.

 Teenuse raames 

- juhendatakse inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel, 

 - juhendatakse inimest eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste kasutamisel, 

 - abistatakse ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises, kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat inimest, 

 - luuakse võimalused inimese võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutusse andmiseks, valmistatakse inimest ette iseseisvaks elamiseks ning juhendatakse ja abistatakse teda iseseisvalt elamiseks elamispinna hankimisel. 

 Kuhu pöörduda?  

 Teenust saama suunamist ja teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA)    

Teenuse taotlemiseks vajalikud dokumendid 

 Kui inimene soovib taotleda toetatud elamise teenust, peab ta esitama SKA-le taotluse. Abi saamiseks võib pöörduda SKA juhtumikorraldaja poole. Taotluse võib esitada inimene ise või tema seaduslik esindaja. Taotluses on inimesel õigus valida endale sobiv teenuseosutaja, kelle juures teenust saada soovitakse.
Teenuse saamiseks peab inimesel olema rehabilitatsiooniplaan soovitusega kasutada toetatud elamise teenust oma parima toimetuleku tagamiseks.   

Teenust saama suunamine 

 Teenust saama suunamist korraldab SKA. Kui inimesel on õigus teenust saada, väljastab SKA inimesele kas suunamisotsuse või teate järjekorda võtmise kohta 15 tööpäeva jooksul taotluse ja kõikide nõutavate dokumentide saamisest arvates. Inimese võib teenust saama suunata kuni 5 aastaks.   

Suunamisotsus 

 SKA, inimene ise või tema seaduslik esindaja ja teenuseosutaja lepivad kokku kuupäeva, millal inimene teenust hakkab saama. Nimetatud kuupäev märgitakse suunamisotsusele ning inimene peab pöörduma teenuseosutaja poole kokku lepitud päeval, kuid mitte hiljem kui kolme päeva jooksul alates kokkulepitust.  Kui inimene ei ole kolme päeva jooksul kokkulepitud kuupäevast arvates teenuseosutaja poole teenuse saamiseks pöördunud, ei ole tal enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada. Kui suunamisotsuses kokku lepitud kuupäev on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib SKA inimese taotlusel ja kokkuleppel erihoolekandeteenuse osutajaga leppida kokku uue kuupäeva, millest algab erihoolekandeteenuse osutamine. 

Teenuse korraldus
Kliendi ja teenuseosutaja vahel sõlmitakse leping.
Klient koostab koos tegevusjuhendajaga tegevusplaani, lähtudesteenusele suunamiskirjast. Iga kliendi kohta on avatud isiklik toimik.

EIT Tugiliisu osutab toetatud elamise teenust, teenusele suunatud kliendi elukohas.

Lisaks vajalik:

Rehabilitatsiooniplaan.

Taotlus Sotsiaalkindlustusametile.

Isikut tõendava dokumendi koopia.

Suunamiskiri psüühilise erivajadustega inimeste hoolekande teenusele.