Toetatud elamine

Erivajadustega Inimeste Toetusühing ( EIT ) Tugiliisu osutab toetatud elamise teenust Tallinnas ja Harjumaakonnas elavatele täiskasvanud intellektipuudega inimestele.

 

Toetatudelamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsioonitoetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudukoos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgigatagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Toetatud elamise teenust on õigus saada täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

 Teenuse raames 

 

Kuhu pöörduda?

Teenust saama suunamist ja teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA)

 

Teenuse taotlemiseks vajalikud dokumendid 

Kui inimene soovib taotleda toetatud elamise teenust, peab ta esitama SKA-le taotluse. Abi saamiseks võib pöörduda SKA juhtumikorraldaja poole. Taotluse võib esitada inimene ise või tema seaduslik esindaja. Taotluses on inimesel õigus valida endale sobiv teenuseosutaja, kelle juures teenust saada soovitakse.
Teenuse saamiseks peab inimesel olema rehabilitatsiooniplaan soovitusega kasutada toetatud elamise teenust oma parima toimetuleku tagamiseks.

 

Teenust saamineama suun

Teenust saama suunamist korraldab SKA. Kui inimesel on õigus teenust saada, väljastab SKA inimesele kas suunamisotsuse või teate järjekorda võtmise kohta 15 tööpäeva jooksul taotluse ja kõikide nõutavate dokumentide saamisest arvates. Inimese võib teenust saama suunata kuni 5 aastaks.

 

Suunamisotsus

SKA, inimene ise või tema seaduslik esindaja ja teenuseosutaja lepivad kokku kuupäeva, millal inimene teenust hakkab saama. Nimetatud kuupäev märgitakse suunamisotsusele ning inimene peab pöörduma teenuseosutaja poole kokku lepitud päeval, kuid mitte hiljem kui kolme päeva jooksul alates kokkulepitust.  Kui inimene ei ole kolme päeva jooksul kokkulepitud kuupäevast arvates teenuseosutaja poole teenuse saamiseks pöördunud, ei ole tal enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada. Kui suunamisotsuses kokku lepitud kuupäev on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib SKA inimese taotlusel ja kokkuleppel erihoolekandeteenuse osutajaga leppida kokku uue kuupäeva, millest algab erihoolekandeteenuse osutamine.

 

Teenuse korraldus

Kliendi ja teenuseosutaja vahel sõlmitakse leping.
Klient koostab koos tegevusjuhendajaga tegevusplaani, lähtudesteenusele suunamiskirjast. Iga kliendi kohta on avatud isiklik toimik. EIT Tugiliisu osutab toetatud elamise teenust, teenusele suunatud kliendi elukohas.

Lisaks vajalik:

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostööpartnerid