Igapäevaelu toetamine

Erivajadustega Inimeste Toetusühing ( EIT ) Tugiliisu osutab igapäevaelu toetamise teenust Tallinnas ja Harju maakonnas elavatele täiskasvanud vaimupuudega inimestele.

 

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedast ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenust on õigus saada täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

Teenuse raames:

Kuhu pöörduda?

Teenust saama suunamist ja teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA)

Teenuse taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kui inimene soovib taotleda igapäevaelu toetamise teenust, peab ta esitama SKA-le taotluse. Abi saamiseks võib pöörduda SKA juhtumikorraldaja poole. Taotluse võib esitada inimene ise või tema seaduslik esindaja. Taotluses on inimesel õigus valida endale sobiv teenuseosutaja, kelle juures teenust saada soovitakse.
Teenuse saamiseks peab inimesel olema psühhiaatri suunamiskiri või rehabilitatsiooniplaan soovitusega kasutada igapäevaelu toetamise teenust oma parima toimetuleku tagamiseks.

Teenust saama suunamine

Teenust saama suunamist korraldab SKA. Kui inimesel on õigus teenust saada, väljastab SKA talle kas suunamisotsuse või teate järjekorda võtmise kohta 15 tööpäeva jooksul taotluse ja kõikide nõutavate dokumentide saamisest arvates. Inimese võib teenust saama suunata kuni 5 aastaks.

Suunamisotsus

SKA, inimene ise või tema seaduslik esindaja ja teenuseosutaja lepivad kokku kuupäeva, millal inimene hakkab teenust saama. Nimetatud kuupäev märgitakse suunamisotsusele ning inimene peab pöörduma teenuseosutaja poole kokku lepitud päeval, kuid mitte hiljem kui kolme päeva jooksul alates kokkulepitust.  Kui inimene ei ole kolme päeva jooksul kokkulepitud kuupäevast arvates teenuseosutaja poole teenuse saamiseks pöördunud, ei ole tal enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada. Kui suunamisotsuses kokku lepitud kuupäev on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib SKA inimese taotlusel ja kokkuleppel erihoolekandeteenuse osutajaga leppida kokku uue kuupäeva, millest algab erihoolekandeteenuse osutamine.

Teenuse korraldus

Kliendi ja teenuseosutaja vahel sõlmitakse leping.
Klient koostab koos tegevusjuhendajaga tegevusplaani, lähtudes teenusele suunamiskirjast. Iga Kliendi kohta on avatud isiklik toimik.

EIT Tugiliisu osutab igapäevaelu toetamise teenust, teenusele suunatud kliendi elukohas.

Lisaks vajalik:

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostööpartnerid