Töötamise toetamine

Erivajadustega Inimeste Toetusühing ( EIT ) Tugiliisu osutab töötamise toetamise teenust Tallinnas ja Harju maakonnas elavatele täiskasvanud vaimupuudega inimestele.

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Töötamise toetamise teenust on õigus saada täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

– saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel – inimene, kellel on õigus töötamise toetamise teenust saada, vajab töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist ning talle ei osutata samal ajal ööpäevaringset erihooldusteenust ega kogukonnas elamise teenust

Teenuse raames:

Kuhu pöörduda?

Teenust saama suunamist ja teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA).

Teenuse taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kui inimene soovib taotleda töötamise toetamise teenust, peab ta esitama SKA-le taotluse. Abi saamiseks võib pöörduda SKA juhtumikorraldaja poole. Taotluse võib esitada inimene ise või tema seaduslik esindaja. Taotluses on inimesel õigus valida endale sobiv teenuseosutaja, kelle juures teenust saada soovitakse.
Teenuse saamiseks peab inimesel olema rehabilitatsiooniplaan soovitusega kasutada töötamise toetamise teenust oma parima toimetuleku tagamiseks.

Teenust saama suunamine
Teenust saama suunamist korraldab SKA. Kui inimesel on õigus teenust saada, väljastab SKA talle kas suunamisotsuse või teate järjekorda võtmise kohta 15 tööpäeva jooksul taotluse ja kõikide nõutavate dokumentide saamisest arvates. Inimese võib teenust saama suunata kuni 5 aastaks.

Suunamisotsus
SKA, inimene ise või tema seaduslik esindaja ja teenuseosutaja lepivad kokku kuupäeva, millal inimene hakkab teenust saama. Nimetatud kuupäev märgitakse suunamisotsusele ning inimene peab pöörduma teenuseosutaja poole kokkulepitud päeval, kuid mitte hiljem kui kolme päeva jooksul alates kokkulepitust.
Kui inimene ei ole kolme päeva jooksul kokkulepitud kuupäevast arvates teenuseosutaja poole teenuse saamiseks pöördunud, ei ole tal enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada. Kui suunamisotsuses kokku lepitud kuupäev on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib SKA inimese taotlusel ja kokkuleppel erihoolekandeteenuse osutajaga leppida kokku uue kuupäeva, millest algab erihoolekandeteenuse osutamine.

Teenuse korraldus

Kliendi ja teenuseosutaja vahel sõlmitakse leping.

Klient koostab koos tegevusjuhendajaga tegevusplaani, lähtudes teenusele suunamiskirjast. Iga Kliendi kohta on avatud isiklik toimik.

Lisaks vajalik:

KUI SOOVID AIDATA..

Iga päev ei pea tegema midagi Suurt,
aga alati võib teha Midagi head!

Koostööpartnerid